stary regulamin

 Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r.

 

Właścicielem sklepu hobby-model.pl jest Firma:

P.P.H. "HOBBY-MODEL" Produkcja Zabawek Modeli i Artykułów Modelarskich Zbigniew Zając
ul. Tkacka 2B, 38-400 Krosno

tel: 13 43 273 48
fax: 13 43 610 44
e-mail: sklep@hobby-model.pl

NIP: 684-170-11-06  Regon: 371156619

Zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna
pod numerem 10786/03

 

Warunki zakupów:

 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 3. Nasze stany magazynowe są aktualizowane również z naszymi dostawcami, przez co nie wszystkie pozycje oznaczone jako dostępne znajdują się bezpośrednio w naszym magazynie, stąd czas realizacji zamówień jest określony na 1-5 dni roboczych, w wyjątkowych okolicznościach do 7 dni.
  Dostępność modeli plastikowych, zabawek i większości RC jest prawie 100%.

 4. Czasami jednak może się zdarzyć, że status danego przedmiotu po jego wysprzedaniu nie zostanie zmieniony na niedostępny natychmiast, ze względu na to, że prowadzimy sprzedaż poprzez kilka różnych kanałów. Zawsze jednak udzielamy informacji o aktualnej dostępności drogą telefoniczną lub mailową.

 5. Jeżeli klient dokona zapłaty za zamówienie, które nie można zrealizować kwota zostanie zwrócona natychmiast przelewem w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 6. Za zamówione towary Klient może dokonać następujących płatności:
  - za pośrednictwem szybkich płatności - obsługiwanych przez "www.payu.pl" - dawne "www.platnosci.pl".
  Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach odpowiedniego banku lub firmy (PayU S.A.)
  - płatności elektroniczne poprzez system PayPal,
  - przedpłata na konto bankowe,
  - płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier.

 7. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko wcześniejszym przelewem na konto.

 8. Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najszybciej na adres e-mail: sklep@hobby-model.pl

Dodatkowe informacje o trybie realizacji zamówienia są dostępne na stronie
Koszty i czas dostawy»

 

Reklamacje:

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonych ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

 2. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: P.P.H. "HOBBY-MODEL", ul. Tkacka 2B, 38-400 Krosno.

 3. Decyzja o sposobie usunięcia wady należy do Klienta. W pierwszej kolejności Klient może domagać się naprawy lub wymiany towaru, a w przypadku niewypełnienia tego - odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

 

Zwroty:

 

 1. Klientowi, który jest konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie - przykładowy wzór można pobrać tutaj - w terminie 10 dni od zawarcia umowy, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: P.P.H. "HOBBY-MODEL", ul. Tkacka 2B, 38-400 Krosno. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub przekazem pocztowym.

 3. Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: HOBBY-MODEL ul. TKACKA 2B 38-400 KROSNO

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

 

International Orders - PLEASE READ

Delivery Costs

We ship Worldwide. All prices shown include Polish VAT Tax.
Polish orders are charged at a flat rate - 14 PLN
Customers outside POLAND please contact us in case of delivery costs before placing orders.
We do not charge your card or send you order until you have agreed the postage quote which will be advised by e-mail before your order will be placed.
If you do not wish accept the postage cost your order is simply cancelled.

Paypal

Our Paypal address is bok@hobby-model.pl
Payments should be made in PLN